فایل pdf  معرفی یخچال 19 لیتری ماشین

[gview file=”http://tajamolat.ir/wp-content/uploads/2016/12/pdf-2-yakhchal.pdf” height=”500px” width=”300px”]


فایل pdf  معرفی بادگیر 4 تیکه

[gview file=”http://tajamolat.ir/wp-content/uploads/2016/12/produce.pdf” height=”500px” width=”300px”]

 


فایل pdf  معرفی یخچال فریزرهای  ایندل بی

[gview file=”http://tajamolat.ir/wp-content/uploads/2018/08/indelb.pdf” height=”500px” width=”300px”]


فایل ویدئویی محصول یخچال سرمایش و گرمایش

مشاهده روی این اینک